Odense Graabrødre Kloster

Odense Graabrødre Kloster kan føres tilbage til 1239, hvor Kong Erik Klippinge skænkede sin kongelige gård med alt tilliggende til Franciskanermunkene. 7 år efter blev kongen myrdet i Finderup Lade.Gl.Kloster

Frans af Assisi – munkeordenens grundlægger – havde bestemt, at brødrene skulle være fælles om fattigdom og bodsøvelse, og så skulle de være ivrige forkyndere af evangeliet. Efter farven på deres ordensdragter blev fransiskanerne kaldt Graabrødre. Munkeordenen blev stadfæstet af paven i 1223. Frans døde i 1226. Han blev Helgenkåret 3 år efter sin død.

I overensstemmelse med munkenes tradition opførtes først af alt en kirke. Efter flere om- og tilbygninger blev kirken indviet i 1343. Der var tale om et helt enestående bygningsværk, som i flere kildeskrifter er karakteriseret som datidens smukkeste og mest konsekvent gennemførte gotiske kirkebygning.

På kongsgårdens grund opførte munkene desuden en række klosterbygninger, hvoraf en væsentlig del er bevaret den dag i dag.

Den fromme Dronning Christine (1461-1521)  gift med Kong Hans født 1455 (konge fra 1481-1513)  blev grebet af Frans af Assisi’s tanker og blev klosteret en god mæcen. Kongeparret bestemte af klosteret skulle være deres sidste hvilested og ikke Helligtrekongers kapel i Roskilde. I 1511 blev kongeparrets yngste søn, Prins Frans, gravlagt foran højalteret i Klosterkirken, og 2 år senere blev Kong Hans bisat ved siden af sønnen. Dronningen lod indrette et prægtigt gravkor med en række mindetavler, et stort stenepitafium med kongeparret og Prins Frans i fuld figur samt en enestående fløjaltertavle udført af hofkunstner Claus Berg fra Lübeck. I altertavlens fodstykke ses hele den kongelige familie som små knælende figurer. I 1521 blev Dronning Christine bisat i Klosterkirken, og i 1559 blev kongeparrets ældste søn, den afsatte Christian den II. gravlagt i Klosterkirken. Efter fangenskabet på Sønderborg Slot frem til 1549, levede han på Kalundborg Slot  til sin død.

Ved reformationen blev klosteret overtaget af kronen, og ved gavebrev af 27. oktober 1539 stadfæstede Kong Christian den III., at klosteret skulle være  ”et  meenigt Hospital og Syge-Huus i Vort Land Fyen”. I fundatsen er klosterets rettigheder og pligter fastlagt.

Efter reformationen begyndte kirken langsomt at forfalde, der var ikke længere midler til vedligeholdelse. Under Napoleonskrigen fik kirken sit endelige dødsstød, idet tropper på vej til undsætning af svenskerne, blev indkvarteret i kirken. Kirken blev nedlagt i 1805 på grund af forfald, og den 7. februar 1805 kl. 5 om morgenen blev resterne af de kongelige begravelser overført til Sct. Knud Kirke. I 1806 afholdtes auktion over inventaret.

I 1815 blev den store gravsten med Kong Hans, Dronning Christine og Prins Frans’ billeder overført til Sct. Knuds Kirke.

Claus Bergs flotte altertavle blev på auktionen købt af Vor Frue Kirke, hvor den blev opsat. I 1884 blev altertavlen under protest overført til Domkirken – Sct. Knuds Kirke. Klosterkirken blev nedrevet i 1817, og på dens tomt blev opført en bygning – Ny Kloster – som blev indviet i 1872.

Den nuværende kirke er indrettet i 1876-80 i det der oprindelig var munkenes kapitelsal, som efterfølgende blev brugt til sygestue. Kirken er i dag udlånt til folkekirken og det  indre liv varetages af Domkirkens Menighedsråd.

Efterår i LammehavenGraabrødre Kloster og Hospital var fra 1790  det eneste sygehus på Fyn. Først i 1862 blev sygehuset i Albanigade – som det første på Fyn – taget i brug. I 1709 føjedes til klosterets bygninger en dåreanstalt, som malende er beskrevet i H.C. Andersens levnedsbeskrivelse:  Mit Livs Eventyr. ”Dårekisten”  blev nedlagt i 1888, hvor patienterne blev overført til det nyopførte sygehus i Middelfart. H. C. Andersens mor boede som lem på klosteret fra 1825 til sin død i 1833.

Odense Graabrødre Kloster har gennem historien huset  mennesker, der af forskellige grunde ikke har kunne tage vare på sig selv.

Klosterets beboere  er i dag ikke trængende og syge, men ældre som ønsker at bo centralt, trygt og i et uforpligtende fællesskab. Ønsker man at bo på Odense Graabrødre Kloster er en vigtig egenskab, at man har veneration for stedet, og har respekt for den historie og det fællesskab, som man er en del af.

I dag er klosteret indrettet med 41 boliger af varierende størrelse: 11 til ægtepar og 30 til enlige. Boligerne bliver løbende moderniseret.

Fondens formål er, at stille boliger til rådighed for personer over 60 år, under gode og trygge forhold.

Klosterets bestyrelse består af biskop Mads Davidsen, retspræsident Rasmus Dam, rådmand Søren Windell. Disse tre er fødte medlemmer af bestyrelsen i henhold til fundatsen. Derudover er bestyrelsen suppleret med tømrermester Carsten Knudsen og Peter Cederfeld de Simonsen, adm. direktør for Realdania By og Byg.

Ønsker man optagelse på klosteret skal man være selvhjulpen samt bosiddende i Fyns Stift.

Link til kort
 
Hjemmeside: www.ogkl.dk

Kontakt:
Gråbrødre Plads 1
5000 Odense C
ogkl@ogkl.dk
Tlf. 53621636
v/ klosterforstander Marianne Outzen